Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej

Data ogłoszenia: 
18/05/2018
Stanowisko: 
wykładowca

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy
w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko wykładowcy powinni posiadać:

  • co najmniej tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej
  • uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka angielskiego
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (najchętniej na poziomie uniwersyteckim), ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z przedmiotów: praktyczna nauka języka angielskiego oraz angielski język specjalistyczny (ekonomia, logistyka, turystyka, korespondencja biznesowa, rachunkowość)

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
2. Życiorys,
3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
4. Odpis dyplomu,
5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Informacja:

  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul.K.Obitza1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 1.06.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12.06.2018 r.
  • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 2400-2600 PLN.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.);

 

                                                                                                                                                    Dziekan Wydziału Humanistycznego

                                                                 dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM