Konkurs na stanowisko wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Data ogłoszenia: 
06/09/2019
Stanowisko: 
wykładowca

DZIEKAN UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE FILII W EŁKU

ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • Co najmniej tytuł magistra z zakresu nauk społecznych,
 • umiejętności oraz doświadczenie wykorzystania platform e-learningowych (np. Moodle, ILIAS) w procesie kształcenia i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych funkcjonalności związanych z bezpośrednim kontaktem on-line,
 • doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość,
 • doświadczenie w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć realizujących zadania projektowe dydaktyczno-szkoleniowe  związane z szeroko pojętym środowiskiem bezpieczeństwa i kształcenia zdalnego,
 • znać specyfikę kształcenia na odległość w obszarze szkolnictwa wyższego oraz w Resorcie Obrony Narodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze związanym z bezpieczeństwem narodowym

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1.   podanie adresowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2.   życiorys naukowy (CV),
 3.   kwestionariusz osobowy z fotografią (obowiązujący w UWM),
 4.   odpis aktu nadania co najmniej stopnia magistra,
 5.   wykaz  dorobku naukowego,
 6.   opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
 7.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku   określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 8.   inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 04 października 2019r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04 października 2019r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowca zawiera się w przedziale: 3205,00 PLN – 3.500,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U.  2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

                                                                                                                             Dziekan Filii w Ełku

                                                                                                                                   prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.