Konkurs Na stanowisko stypendysty w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Data ogłoszenia: 
15/01/2020
Stanowisko: 
stypendysta

Konkurs

Na stanowisko stypendysty

w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w projekcie „Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma dla opracowywania terapii immunomodulacyjnych” – NCN OPUS 15, numer umowy UMO-2018/29/B/NZ5/00921 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnienie jednego z określonych przez regulamin NCN kryteriów: „a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów; d) jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej”
 • status doktoranta lub studenta kierunku weterynaria lub medycyna lub studiów 2o  na kierunku biotechnologia, biologia lub zootechnika,
 • znajomość podstawowych technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych;
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowana praca ze zwierzętami eksperymentalnymi;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports lub udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz w kołach naukowych;
 • znajomość zagadnień związanych z udarem mózgu;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta/doktoranta,
 2. podanie (kierowane do kierownika projektu -  dr hab. n. med. Piotr Walczak)
 3. życiorys (CV),
 4. list motywacyjny,
 5. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku stypendysta - doktorant,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 8. oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.).

 

Dodatkowo

 

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub studiów 1o,

10. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,

11. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie przewidziany dla osób uczestniczących w procedurach na zwierzętach

 

Opis zadań:

 • Asystowanie oraz przeprowadzanie procedur chirurgicznych, obrazowanie rezonansem magnetycznym małych i dużych zwierząt.
 • Przeprowadzanie testów behawioralnych u małych i dużych zwierząt.
 • Przygotowywanie raportów i dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzania wszystkich procedur.
 • Przeprowadzanie analizy histopatologicznej tkanki mózgowej oraz analiza profilu immunologicznego na podstawie uzyskanego osocza i surowicy.
 • Analiza uzyskanych wyników, ich opracowanie, analiza statystyczna oraz pomoc w przygotowaniu manuskryptów.

 

Dodatkowe Informacje:

Typ konkursu NCN: OPUS 15


Termin składania ofert:
29 luty 2020; godz. 23.59


Forma składania ofert
: e-mail

 

Warunki zatrudnienia:

 • Okres pobierania stypendium – maksymalnie 28 miesięcy
 • Wynagrodzenie w formie stypendium  finansowanego  z projektu NCN w wysokości  3375 zł miesięcznie
 • Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dominika.golubczyk@uwm.edu.pl
 • Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową.
 • Dodatkowych informacji udziela Pani Dominika Gołubczyk, e-mail: dominika.golubczyk@uwm.edu.pl, 89 524 56 89