Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Data ogłoszenia: 
29/04/2019
Stanowisko: 
asystent
Konkurs
Na stanowisko stypendysty (doktoranta)
w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 
Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w projekcie „Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma dla opracowywania terapii immunomodulacyjnych” – NCN OPUS 15, numer umowy UMO-2018/29/B/NZ5/00921 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie ukończone studia na kierunku weterynaria lub magisterskie w zakresie biotechnologii lub biologii ORAZ posiadanie statusu doktoranta – będącego uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni;
 • znajomość podstawowych technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych;
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowana praca ze zwierzętami eksperymentalnymi;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports lub udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz w kołach naukowych;
 • znajomość zagadnień związanych z udarem mózgu;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. Zaświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta w ramach studiów doktoranckich
 2. podanie (kierowane do kierownika projektu - dr hab. n. med. Piotr Walczak),
 3. życiorys (CV)
 4. list motywacyjny
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku stypendysta - doktorant,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.).
 
Opis zadań:
 • Asystowanie oraz przeprowadzanie procedur chirurgicznych, obrazowanie rezonansem magnetycznym małych i dużych zwierząt.
 • Przeprowadzanie testów behawioralnych u małych i dużych zwierząt.
 • Przygotowywanie raportów i dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzania wszystkich procedur.
 • Przeprowadzanie analizy histopatologicznej tkanki mózgowej oraz analiza profilu immunologicznego na podstawie uzyskanego osocza i surowicy.
 • Analiza uzyskanych wyników, ich opracowanie, analiza statystyczna oraz pomoc w przygotowaniu manuskryptów.
 
Dodatkowe Informacje:
Typ konkursu NCN: OPUS 15
Termin składania ofert: 31 maja 2019; godz. 23.59
Forma składania ofert: e-mail
 
Warunki zatrudnienia:
 • Okres pobierania stypendium – maksymalnie 32 miesiące
 • Wynagrodzenie w formie stypendium finansowanego z projektu NCN w wysokości 3375 zł miesięcznie
 • Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dominika.golubczyk@uwm.edu.pl
 • Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową. Orientacyjny termin rozmów: 5 kwietnia 2019
 • Dodatkowych informacji udziela Pani Dominika Gołubczyk, e-mail: dominika.golubczyk@uwm.edu.pl, 89 524 56 89