Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Data ogłoszenia: 
08/05/2020
Stanowisko: 
stypendysta

Konkurs
na stanowisko stypendysty - doktoranta  

w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego,

Collegium Medicum,

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

 

 

projekt „ Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej”  – NCN SONATA BIS 8,  numer umowy UMO- 2018/30/E/NZ5/00458

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski
Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant

 

 

Wymagania:

 

- w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnienie przez Kandydata/ki jednego z poniższych  kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk :

a) status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia;

b) status studenta co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich;

c) status doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich  prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;

d) bycie uczestnikiem seminarium doktorskiego i praca nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 

Status studenta lub doktoranta dotyczy dziedziny nauk medycznych, weterynaryjnych, biotechnologicznych lub biologicznych.

 

- znajomość podstaw technik immunochemicznych (barwienia, immunoblotting, ELISA),

- znajomość podstawowych technik statystycznych,

- umiejętność obsługi mikroskopu fluorescencyjnego i konfokalnego,

- znajomość programów do analizy i obróbki mikrofotografii (Image J, Metamorph),

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- umiejętność pracy z pakietem MS Office (przede wszystkim Word, PowerPoint i Excel lub ich odpowiedniki), 

- mile widziane doświadczanie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (mysz, szczur),

- dodatkowym atutem będzie doświadczenie naukowo-laboratoryjne zdobyte za granicą.

 

 

Opis zadań:

Wybrany Kandydat/ka dołączy do zespołu realizującego projekt badawczy SONATA BIS 8 pt.„ Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej”.

Do zadań doktoranta będzie należało:

 

1. Określenie wpływu usunięcia genów Diaph1 i RAGE na morfologię neuronów i transport aksonalny in vivo w hodowlach pierwotnych neuronów korowych izolowanych od myszy z chemicznie wywołaną cukrzycą typu I .

 

2. Analiza ilościowa i jakościowa stopnia nasilenia neurozapalenia, neurozwyrodnienia oaz zmian transportu aksonalnego w nerwie kulszowym badanych zwierząt w przebiegu choroby.

 

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS


Termin składania ofert: 28 maja 2020 r., 23:59


Forma składania ofert: e-mail: judyta.juranek@uwm.edu.pl

 

Orientacyjny termin rozmów: 01 czerwca 2020 r.

Warunki zatrudnienia:

  • Planowana data rozpoczęcia pracy: 01 lipca 2020 r.
  • Okres pobierania stypendium – 48 miesięcy
  • Wynagrodzenie w formie stypendium  finansowanego  z projektu NCN w wysokości  około 4 500 zł brutto miesięcznie

Kandydat musi spełniać wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r).

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1. Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta/doktoranta,

2. Życiorys (CV) wraz listą publikacji,

3. List motywacyjny,

4. Informacja o odbytych szkoleniach i kursach wraz kopiami uzyskanych dyplomów/certyfikatów,

5. Oświadczenie, iż UMW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

6. Oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.).

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: judyta.juranek@uwm.edu.pl


Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu dr Judyta Juranek, e-mail: judyta.juranek@uwm.edu.pl


Przebieg procesu rekrutacyjnego

- I etap:  Komisja Stypendialna dokona oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych NCN  i na podstawie analizy dokumentów wybierze osoby, które przejdą do drugiego etapu konkursu.

- II etap: rozmowa kwalifikacyjna Kandydatów z Komisją Stypendialną – realizowana drogą tradycyjną (spotkanie osobiste) bądź elektroniczną (Skype, Google Hangouts).