Konkurs na stanowisko starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Data ogłoszenia: 
06/09/2019
Stanowisko: 
starszy wykładowca

DZIEKAN UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE FILII W EŁKU

ogłasza konkurs

na stanowisko starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • Stopień naukowy doktora z zakresu pedagogiki
 • Kwalifikacje nauczycielskie potwierdzone posiadaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • Doświadczenie pracy w szkole  lub innej placówce oświatowej na stanowisku nauczyciela
 • Doświadczenie w pracy w zakresie doskonalenia nauczycieli,
 • Doświadczenie w pracy na kierowniczych stanowiskach związanych z oświatą, umożliwiające dobrą znajomość środowiska oświatowego, a także posiadanie umiejętności obserwacji i oceny pracy nauczyciela oraz jakości prowadzonych zajęć z uczniami (słuchaczami)
 • Doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć na studiach wyższych
 • Dorobek naukowy i popularnonaukowy w zakresie pedagogiki oraz innych nauk humanistycznych i społecznych

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1.   podanie adresowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2.   życiorys naukowy (CV),
 3.   kwestionariusz osobowy z fotografią ,
 4.   odpis aktu nadania stopnia doktora
 5.   wykaz  dorobku naukowego,
 6.   opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM)
 7.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku   określonym w ogłoszeniu o konkursie
 8.   inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 04 października 2019r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04 października 2019r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska starszy wykładowca zawiera się w przedziale: 4.680,00 PLN – 4.900,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U.  2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

                                                                                                                             Dziekan Filii w Ełku

                                                                                                                                  prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.