Konkurs na stanowisko starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Data ogłoszenia: 
06/09/2019
Stanowisko: 
starszy wykładowca

DZIEKAN UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE FILII W EŁKU

ogłasza konkurs

na stanowisko starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 •  stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych
 • wykazać się dorobkiem w zakresie badań naukowych z zakresu: prawo wyznaniowe, prawo cywilne, komparatystyka instytucji prawa, prawo rzymskie, prawo administracyjne
 •  doświadczenie w prowadzeniu wykładów po angielsku
 • nie mniej niż 400 pkt. z publikacji uwzględnianych w wykazach MNiSW; być aktywnym uczestnikiem międzynarodowych i krajowych konferencji.
 • wchodzić w skład komitetów organizacyjnych konferencji zagranicznych i krajowych
 •  umiejętności oraz doświadczenia wykorzystania platform e-learningowych (np. Moodle, ILIAS) w procesie kształcenia i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych funkcjonalności związanych z bezpośrednim kontaktem on-line
 •  doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć, także z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość, 
 •  doświadczenie w kierowaniu zespołami realizującymi zadania projektowe (naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-szkoleniowe)
 • doświadczenie w kierowaniu pracami licencjackimi, magisterskimi

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1.   podanie adresowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2.   życiorys naukowy (CV),
 3.   kwestionariusz osobowy z fotografią ,
 4.   odpis aktu nadania stopnia doktora habilitowanego,
 5.   wykaz  dorobku naukowego,
 6.   opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
 7.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku  określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 8.   inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 04 października 2019r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04 października 2019r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska starszy wykładowca zawiera się w przedziale: 4.680,00 PLN – 4.900,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U.  2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

                                                                                                                             Dziekan Filii w Ełku

                                                                                                                             prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.