Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

Data ogłoszenia: 
22/11/2013
Stanowisko: 
wykładowca

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

na stanowisko s t a r s z e g o  w y k ł a d o w c y

w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn
od 22 listopada 2013 roku do 9 grudnia 2013 roku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn,
 5. świadectwo ukończenia szkolenia pedagogicznego lub kursu doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich,
 6. wykaz publikacji.

Wymagania - KANDYDAT POWINIEN posiadać:

 • stopień doktora nauk technicznych z dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • doświadczenie w pracy naukowej,
 • osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej,
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie metrologii warsztatowej, obróbki skrawaniem, technologii maszyn, technik wytwarzania oraz zintegrowanych systemów wytwarzania,
 • osiągnięcia dotyczące nowych rozwiązań technicznych (wzory użytkowe, patenty, rozwiązania innowacyjne w przedsiębiorstwach),
 • udokumentowane szkolenia i umiejętność obsługi systemu Linux oraz oprogramowania CAD/CAM, SCADA (ZERO, MTS, EdgeCAM, Solid Edge, Wonderware InTouch),
 • umiejętności obsługi urządzeń sterowanych numerycznie (CNC): obrabiarek, skrawających, robotów spawalniczych, obrabiarek elektroerozyjnych,
 • doświadczenie przemysłowe związane z technologiami CNC (staże, praktyki),
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, dotyczących nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technicznych,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

 

DZIEKAN
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM