Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Data ogłoszenia: 
17/08/2016
Stanowisko: 
starszy wykładowca

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy
w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko starszego wykładowcy powinni:

 • spełniać warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
 • posiadać stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu rozrodu zwierząt,
 • posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z rozrodu zwierząt
 • legitymować się dobrą znajomością języka obcego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.
 6. Certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku starszego wykładowcy.
 8. Opinia kierownika Katedry (dotyczy pracowników UWM).
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).
 10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 572, z późn. zm.

 Ponadto:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2016 r.
 •  Wynagrodzenie dla stanowiska starszego wykładowcy zawiera się w przedziale: 3820,00 - 4500,00 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm

 

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki