Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych

Data ogłoszenia: 
22/11/2013
Stanowisko: 
wykładowca

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

na stanowisko s t a r s z e g o  w y k ł a d o w c y
w Katedrze Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
od 22 listopada 2013 roku do 9 grudnia 2013 roku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa,
 5. świadectwo ukończenia szkolenia pedagogicznego lub kursu doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich,
 6. wykaz publikacji.

Do konkursu mogą zgłaszać się kandydaci, którzy:

 • posiadają tytuł doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, w zakresie budownictwa, specjalność Ekonomika Budownictwa;
 • spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
 • posiadają wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu: Ekonomika Budownictwa, Kosztorysowanie robót budowlanych, Proces inwestycyjno-budowlany, Prawo budowlane;
 • posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne) w wyższej uczelni na kierunku budownictwo;
 • odbyli szkolenie pedagogiczne lub kurs doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich;
 • posiadają dobrą znajomość obsługi programów wspomagających kosztorysowanie robót budowlanych;
 • posiadają znajomość czynną i bierną języka polskiego (w mowie i piśmie), umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • posiadają uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • posiadają dorobek naukowy potwierdzony publikacjami z dziedziny budownictwa w okresie ostatnich 5 lat pozwalający na firmowanie kierunku budownictwo I i II stopnia;

Dodatkowe atuty:

 • znajomość różnych programów wspomagających prace inżynierskie;
 • doświadczenie w pracy zawodowej i naukowej (w tym publikacje);
 • czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.
UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

 

DZIEKAN
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM