Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Data ogłoszenia: 
22/11/2013
Stanowisko: 
wykładowca

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

O G Ł A S Z A   K O N K U R S


na stanowisko s t a r s z e g o  w y k ł a d o w c y
w Katedrze Geotechniki i Budownictwa Drogowego
od 22 listopada 2013 roku do 9 grudnia 2013 roku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa,
 5. świadectwo ukończenia szkolenia pedagogicznego lub kursu doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich,
 6. wykaz publikacji.


Wymagania - KANDYDAT POWINIEN:

 • posiadać stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa;
 • posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku budownictwo, w zakresie geotechniki lub budownictwa wodnego;
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
 • posiadać wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu mechaniki gruntów, fundamentowania, budownictwa wodnego i technologii informacyjnej;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne) w wyższej uczelni na kierunku budownictwo;
 • posiadać doświadczenie w pracy badawczej w warunkach terenowych i laboratoryjnych w dziedzinie geotechniki;
 • posiadać dobrą znajomość obsługi środowiska MATLAB oraz języków programowania np. Fortran, C++;
 • posiadać dorobek naukowy potwierdzony publikacjami z dziedziny budownictwa;
 • posiadać dobrą znajomość czynną i bierną języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • odbyć szkolenie pedagogiczne lub kurs doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

 

DZIEKAN
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM