Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

Data ogłoszenia: 
22/11/2013
Stanowisko: 
wykładowca

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

na stanowisko s t a r s z e g o  w y k ł a d o w c y
możliwość zatrudnienia na okres trzech lat)
w Katedrze Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

od 22 listopada 2013 roku do 9 grudnia 2013 roku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki,
 5. świadectwo ukończenia szkolenia pedagogicznego lub kursu doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich,
 6. wykaz publikacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechniki.
 • Posiadać co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub na stanowisku wykładowcy.
 • Legitymować się na osiągnięciami dydaktycznymi.
 • Biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zająć dydaktycznych.
 • Znajomość zasad projektowania linii i stacji elektroenergetycznych, znajomość zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz zasad działania i obsługi maszyn elektrycznych.
 • Uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w zakresie eksploatacji i dozoru do 20kV.
 • Znaczny dorobek naukowy umożliwiający wspomaganie procesu rozwojowego katedry Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki (minimum 100 punktów wg MNiSW).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.
UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

 

DZIEKAN
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM