Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Data ogłoszenia: 
04/12/2013
Stanowisko: 
wykładowca

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko  s t a r s z e g o   w y k ł a d o w c y
w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:

 • spełniać warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
 • posiadać stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu chirurgii weterynaryjnej,
 • posiadać minimum 5-letni staż pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym,
 • legitymować się dobrą znajomością języka obcego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią.
 4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
 5. Wykaz dorobku naukowego.
 6. Certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie.
 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 8. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 18 grudnia 2013 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
UWM w Olsztynie