Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy języka rosyjskiego w Studium Języków Obcych

Data ogłoszenia: 
13/01/2014
Stanowisko: 
asystent

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy powinni posiadać:

·         stopień naukowy doktora nauk humanistycznych,

·         udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny za ostatnie 10 lat,

·         doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego w ramach lektoratów na studiach wyższych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz warsztatów językowych,

·         udokumentowany dorobek naukowy w postaci co najmniej 3 publikacji,

·         udokumentowany wyjazd na zagraniczne stypendium lub staż naukowy,

·         obcokrajowcy: wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem.

Wymagane dokumenty:

·                     podanie ( Kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie)

·                     curriculum vitae,

·                     kwestionariusz osobowy,

·                     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

·                     odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktor,

·                     odpisy lub kserokopie posiadanych uprawnień,

·                     opinię uwzględniająca działalność dydaktyczną oraz przydatność i predyspozycje do      pracy na stanowisku dydaktycznym,

·                     ważne badanie lekarskie.

Uwaga!

Dokumenty powinny być złożone w języku polskim.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 lutego 2014 r. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze ds. Kadr Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 ( Rektorat, pok. 10).

                                                                                                                             PROREKTOR

                                                                                              ds. kształcenia

 

                                                                         dr hab. Jerzy Przyborowski , prof. UWM