Konkurs na stanowisko a s y s t e n ta w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Data ogłoszenia: 
02/08/2016
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn,  02.08.2016 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a  

w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-        posiadanie tytułu lekarza weterynarii,

-        udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu nauk weterynaryjnych

-        dorobek naukowy (w czasopismach mających co najmniej 15 pkt.) wynoszący nie mniej niż 40 pkt. za publikacje wg klasyfikacji MNiSW, w tym 20 pkt. jako pierwszy autor,

-        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

-        biegła znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego, w tym znajomość języka specjalistycznego.

           

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
  2. Życiorys (CV).
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Odpis dyplomu uzyskania tytułu lekarza weterynarii.
  5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.
  6. Certyfikat poświadczenia znajomości języka angielskiego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie (oraz języka polskiego -obcokrajowcy).
  7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.
  8. Opinia promotora/kierownika Katedry (dotyczy doktorantów lub pracowników UWM).
  9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).
  10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
16.08.2016 r.

Przedział wynagrodzenia na stanowisku asystenta wynosi 2450,00-2600,00 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2016 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Prof. dr hab. Andrzej Koncicki