Konkurs na stanowisko a s y s t e n ta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków

Data ogłoszenia: 
12/01/2021
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn, 12 stycznia  2021r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n ta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Chorób Ptaków 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
 • dorobek naukowy wynoszący min. 50 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW z 2016 roku, w tym co najmniej 25 punktów uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor (zgodnie z tabelą 5a,  załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • posiadanie dyplomu specjalisty chorób drobiu i ptaków ozdobnych,
 • znajomość obsługi cytometru przepływowego i prowadzenia analiz metodą cytometrii przepływowej oraz metod badań serologicznych i biologii molekularnej,
 • znajomość obsługi oprogramowania komputerowego (Word, Excel, Power Point; Photoshop, Corel, Statistica).

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
 5. Wykaz dorobku naukowego (z punktacją zgodnie z tabelą 5a załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie).
 6. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a)
 7. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego.
 8. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
 10. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową – w dyscyplinie weterynaria.  
 11. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 12. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.
 13. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia  12 lutego  2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2021 r.

                                                                                                                                                                 Dziekan

                                                                                                                                                 Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk