Konkurs na stanowisko a s y s t e n ta dydaktycznego

Data ogłoszenia: 
07/11/2019
Stanowisko: 
asystent

 

 

Olsztyn,  7 listopada  2019 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a  dydaktycznego

w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia publicznego 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).

Kryteria kwalifikacyjne

-   posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii,

-   posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

-  znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lekarza weterynarii.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego. (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie).
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy.
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
  7 grudnia 2019 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 grudnia 2019 r.

 

 

                                                                                                                                                  Dziekan

                                                                                                                                                  Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk