Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką

Data ogłoszenia: 
22/08/2017
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn,  22.08.2017 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a  

w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-        posiadanie tytułu lekarza weterynarii,

-        udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu nauk weterynaryjnych,

-        dorobek naukowy wynoszący min. 40 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW,

w tym min. 20 pkt. za prace, w których kandydat jest pierwszym lub jedynym autorem;

-        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

-        doświadczenie w działalności klinicznej,

-        biegła znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego. 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
  2. Życiorys (CV).
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Odpis dyplomu uzyskania tytułu lekarza weterynarii.
  5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.
  6. Certyfikat poświadczenia znajomości języka angielskiego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie (oraz języka polskiego -obcokrajowcy).
  7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.
  8. Opinia promotora/kierownika Katedry (dotyczy doktorantów lub pracowników UWM).
  9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).
  10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 05.09.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.09.2017 r.

Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 2450,00 - 2600,00 zł brutto.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk