Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w Katedrze Anatomii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
16/10/2018
Stanowisko: 
asystent

 

Olsztyn,  16  października 2018 r.

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a  

w Katedrze Anatomii Zwierząt

  

Kryteria kwalifikacji:

- posiadanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych,

- udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu anatomii zwierząt i biologii molekularnej,

- dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w czasopismach z listy A MNiSW o sumarycznej liczbie punktów wynoszącej co najmniej 50, w tym jako pierwszy autor - co najmniej 25,

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

- doświadczenie w zakresie barwień tkanek zwierzęcych w pełnym zakresie metod histologicznych oraz histochemicznych i immunohistochemicznych potwierdzone publikacjami naukowymi,

- znajomość metod biologii molekularnej (m.in. PCR, real time PCR, hybrydyzacji in situ) potwierdzona publikacjami,

- doświadczenie w pracy z danio pręgowanym (Danio rerio) potwierdzone publikacjami naukowymi

- biegła znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego.          

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora właściwego ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk weterynaryjnych (lub zaświadczenie) oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 5. Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW).
 6. Certyfikat poświadczenia znajomości języka angielskiego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie (oraz języka polskiego -obcokrajowcy).
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.
 8. Opinia promotora/kierownika Katedry (dotyczy doktorantów lub pracowników UWM).
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).
 10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy  
 11.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez UWM w Olsztynie.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 2450,00 - 2600,00 zł brutto;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia15 listopada 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2018 r.

 

 

 

                                                                                                                    Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

                                                                                                                    Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk