Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Data ogłoszenia: 
12/04/2021
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn, 12 kwietnia 2021r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).

Kryteria kwalifikacyjne:

 • tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu 
  UWM w Olsztynie, tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku),
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,
 • znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
 5. Wykaz dorobku naukowego.
 6. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
 7. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego.
 8. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
 9. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.
 10. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia  12 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 maja 2021 r.

                                                                                                                                                Dziekan

                                                                                                                                Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk