Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii

Data ogłoszenia: 
04/08/2020
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn,  4 sierpnia 2020 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a  (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

w Katedrze Epizootiologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
 • dorobek naukowy z zakresu fizjologii i patologii chorób koni wynoszący min. 50 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW z 2016 roku, w tym co najmniej 25 punktów uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor (wg tabeli 5a,  załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie),
 • staże oraz praktyki w szpitalach i klinikach dla koni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość obsługi oprogramowania komputerowego (Word, Excel, Power Point; GraphPad Prism).

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lekarza weterynarii.
 5. Wykaz dorobku naukowego (z punktacją zgodnie z tabelą 5a załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie).
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie).
 7. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową – w dyscyplinie weterynaria.  
 9. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 1. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
  4 września 2020 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  10 września 2020r.

                                                                                                                                                   Dziekan

                                                                                                                                     Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk