Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Psychiatrii

Data ogłoszenia: 
26/04/2017
Stanowisko: 
profesor zwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Psychiatrii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych,
 • tytuł specjalisty w zakresie psychiatrii,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny (psychiatria),
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • osiągnięcia na gruncie dydaktyczno-naukowym,
 • funkcja promotora w co najmniej jednym zakończonym przewodzie doktorskim.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i/lub stopnia doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. kopia prawa wykonywania zawodu,
 8. kopia dyplomów uzyskanych specjalizacji,
 9. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora zwyczajnego,
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia
  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 ).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 25 maja 2017 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora zwyczajnego zawiera się w przedziale: 5000-6000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

          prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz