Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Psychiatrii

Data ogłoszenia: 
08/11/2013
Stanowisko: 
profesor zwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Psychiatrii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora,
 • dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny,
 • tytuł specjalisty w zakresie psychiatrii,
 • osiągnięcia na gruncie dydaktyczno-naukowym,
 • funkcja promotora w co najmniej jednym zakończonym przewodzie doktorskim.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
 • życiorys,
 • autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej,
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu profesora,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kopie dyplomów uzyskanych specjalizacji,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 • oświadczenie, że UWM będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012r. poz. 572 z późn. zm.).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 07 grudnia 2013 r.

DZIEKAN
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz