Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii

Data ogłoszenia: 
05/12/2017
Stanowisko: 
profesor zwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych,
 • specjalizacja z neurologii,
 • udokumentowany dorobek naukowo-badawczy i organizacyjny z zakresu neurologii,
 • funkcja promotora w co najmniej 3 zakończonych przewodach doktorskich,
 • osiągnięcia na gruncie dydaktyczno-naukowym,
 • uznana pozycja jako nauczyciel akademicki.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i stopnia doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. kopia prawa wykonywania zawodu,
 8. kopia dyplomu uzyskanej specjalizacji,
 9. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora zwyczajnego,
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm. ).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 3 stycznia 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora zwyczajnego zawiera się w przedziale: 5390-7000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz