Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
05/08/2016
Stanowisko: 
profesor zwyczajny

Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego 

w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego powinni spełniać warunki określone w art. 109 i 114 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (t.j. Dz.U. 2012r. poz. 572, z późn. zm.), w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w Uchwale nr 338/2013 Senatu UWM w Olsztynie.

Kryteria kwalifikacyjne:

 • Posiadanie tytułu naukowego profesora nauk rolniczych, dyscyplina - zootechnika, specjalność związana z biologią rozrodu i biochemią zwierząt.
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe wskazujące na istotny wkład w rozwój reprezentowanej dyscypliny, szczególnie z zakresu biochemii, kriobiologii oraz proteomiki nasienia zwierząt.
 • Dorobek publikacyjny: nie mniej niż 500 pkt. MNiSW (w tym minimum 100 pkt. po wszczęciu postępowania o uzyskanie tytułu profesora); minimum 250 pkt. w czasopismach z IF.
 • Osiągnięcia w zakresie rozwoju kadr naukowych, w tym: po uzyskaniu tytułu profesora pełnienie funkcji promotora co najmniej jednej osoby przygotowującej rozprawę doktorską.
 • Doświadczenie w zakresie organizacji badań naukowych, w tym: kierownik minimum 1-go zewnętrznego projektu badawczego lub innego, albo minimum 5 złożonych pozytywnie ocenionych zewnętrznych projektów badawczych lub innych.
 • Znaczące osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni.
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, wskazana znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie;
 • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego profesora;
 • autoreferat obejmujący osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej oraz w zakresie rozwoju kadr naukowych;
 • wykaz dorobku publikacyjnego z wyszczególnieniem okresu po wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora - z podaniem punktacji MNiSW oraz wskaźników Impact Factor  i h-indeks  wg bazy Web of Science;
 • liczbowe zestawienia tabelaryczne dotyczące dorobku naukowego, w tym publikacje
  w czasopismach z listy JCR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012r. poz. 572 z późn. zm.).

Kandydaci spoza UWM w Olsztynie składają dodatkowo:

 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • kwestionariusz osobowy z fotografią;
 • opinię z ostatniego miejsca pracy;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora zwyczajnego;
 • certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego - obcokrajowcy.

 

Informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku profesora zwyczajnego zawiera się w przedziale 5390–6200 PLN.               

Uniwersytet zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie do udziału w konkursie (wraz z wymaganą dokumentacją) należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5/138, 10-719 Olsztyn - do dnia 5 września  2016 r.

 

       Dziekan

  prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw.