Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Data ogłoszenia: 
22/07/2016
Stanowisko: 
profesor zwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego
w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora zwyczajnego powinni posiadać:

  • tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych,
  • osiągnięcia naukowe wskazujące na istotny wkład w rozwój reprezentowanej dyscypliny, a szczególnie w zakresie badań nad historią Polski i powszechną XIX i XX wieku,
  • osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1. Zgłoszenie do konkursu kierowane do JM Rektora,
2. Odpis dyplomu o nadaniu tytułu naukowego (kserokopia),
3. Życiorys naukowy wraz z informacją o udziale w projektach badawczych oraz o dorobku naukowym i zawodowym z uwzględnieniem efektów w zakresie współpracy z zagranicą, w tym odbytych stażach naukowych w renomowanych ośrodkach zagranicznych i krajowych,
4. Liczbowe zestawienie tabelaryczne dot. publikacji (wg wzoru UWM), z wyodrębnieniem okresu po uzyskaniu tytułu – z podaniem aktualnej punktacji,
5. Oświadczenie, że UWM będzie podstawowym miejscem pracy z chwilą podjęcia zatrudnienia,
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM).           

Informacje:

  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2016 r.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora zwyczajnego zawiera się w przedziale: 5000 – 8000 PLN
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

 

Dziekan Wydziału Humanistycznego

                                                                                                     dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM