Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii

Data ogłoszenia: 
26/04/2017
Stanowisko: 
profesor wizytujący

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora wizytującego
w Katedrze Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • bądź stopień doktora nauk medycznych oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny (kardiologia i medycyna sportowa),
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • osiągnięcia na gruncie dydaktyczno-naukowym.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. kopia prawa wykonywania zawodu,
 8. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora wizytującego.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 25 maja 2017 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora wizytującego zawiera się w przedziale: 4605-5000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

          prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz