Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Radiologii

Data ogłoszenia: 
08/11/2013
Stanowisko: 
profesor wizytujący

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora wizytującego
w Katedrze Radiologii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • bądź stopień doktora nauk medycznych oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej,
 • dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny (neurologii, radiologii i badań nad komórkami macierzystymi),
 • osiągnięcia na gruncie dydaktyczno-naukowym.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
 • życiorys,
 • autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej,
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kopie dyplomów uzyskanych specjalizacji,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 • oświadczenie, że UWM będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012r. poz. 572 z późn. zm.).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 07 grudnia 2013 r.


DZIEKAN
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz