Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń

Data ogłoszenia: 
24/10/2016
Stanowisko: 
profesor wizytujący

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora wizytującego
w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego
i Prawa Wykroczeń

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w treści art. 109 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 572, ze zm.)
Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora wizytującego powinni posiadać:

 • tytuł profesora w zakresie nauk prawnych, prawo karne, postępowanie karne,

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym,

 • znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego,

 • pochodzenie z krajów Unii Europejskiej,

 • dorobek naukowy w zakresie nauk prawnych,

 • komunikatywność w języku polskim.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),

 2. życiorys,

 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra prawa,

 5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,

 6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,

 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),

 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, pok. 9 w terminie do dnia 23 listopada 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 2 grudnia 2016 r.

 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora wizytującego zawiera się w przedziale: od 4600 do 5000 PLN

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak