Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Pediatrii Klinicznej

Data ogłoszenia: 
27/07/2016
Stanowisko: 
profesor wizytujący

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora wizytującego
w Katedrze Pediatrii Klinicznej

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • bądź stopień doktora nauk medycznych oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej i dydaktycznej,
 • specjalizacja z zakresu pediatrii i alergologii,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu pediatrii, alergologii i immunologii.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 7. dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji,
 8. autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo- badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora wizytującego.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora wizytującego zawiera się w przedziale: 4605–5000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz