Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

Data ogłoszenia: 
07/10/2016
Stanowisko: 
profesor wizytujący

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora wizytującego
w  Katedrze Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 3 lub art. 115 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tj. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), §14 i §18 Uchwały nr 101Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (do pobrania ze strony:

http://www.wgipb.uwm.edu.pl/sites/default/files/public/uploads/others/Tekst_jednolity_uchwaly_nr_101.pdf)

oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-        posiadać co najmniej stopień doktora,

-        być uczestnikiem co najmniej trzech programów „Summer School”,

-        być członkiem Komitetu Naukowego w co najmniej jednym międzynarodowym czasopiśmie,

-        być autorem publikacji związanych z wyceną nieruchomości i masową wyceną,

-        posiadać znaczny dorobek naukowy oraz minimum 15-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym w zakresie wyceny i zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi,

-        być recenzentem w co najmniej czterech czasopismach o zasięgu międzynarodowym,

-        posiadać kwalifikacje zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie kierowane do JM Rektora,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 4. dyplom doktora lub doktora habilitowanego lub równoważny z zakresu wyceny nieruchomości,
 5. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,
 6. opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 7. informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).

 Dokumenty wymienione w pkt. 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii  Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego

(do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2016/U/URW_9_2016.pdf).

  

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 7 listopada 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 2. Wynagrodzenie dla stanowiska profesora wizytującego zawiera się w przedziale: 4605 – 5000 PLN
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 4. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dziekan

 Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM