Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Geodezji Szczegółowej

Data ogłoszenia: 
24/09/2013
Stanowisko: 
profesor wizytujący

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora wizytującego
w Katedrze Geodezji Szczegółowej

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

  • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu geodezji i kartografii dotyczący problematyki GIS, teledetekcji i matematycznego modelowania obiektów naturalnych;
  • wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań zespołowych;
  • posiadać wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, zwłaszcza w prowadzeniu takich przedmiotów jak: geoinformatyka, współczesne problemy osnów geodezyjnych, tworzenie i aktualizacja baz danych map cyfrowych, teoretyczne i praktyczne problemy informacji geograficznej;
  • posiadać doświadczenie w pracy na zagranicznych uniwersytetach.

Zgłoszenie winno zawierać:
1. podanie kierowane do JM Rektora,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu profesora nauk technicznych lub stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia,
5. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
6. opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Dokumenty wymienione w pkt. 5 i 6 należy przekazać dodatkowo w formie elektronicznej (zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Komisji Konkursowej w kadencji 2012-2016 oraz szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym).

1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 24 października 2013 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Dziekan

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM