Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

Data ogłoszenia: 
26/04/2017
Stanowisko: 
profesor wizytujący

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora wizytującego
w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych,
 • uznana pozycja jako nauczyciel akademicki (co najmniej 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie farmakologii, farmakoterapii),
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym,
 • uznana pozycja w nauce, w tym znaczący dorobek naukowy (IF>150, punkty MNiSzW>1500),
 • umiejętność pozyskiwania projektów badawczych,
 • osiągnięcia na gruncie dydaktyczno-naukowym.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i stopnia doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. kopia prawa wykonywania zawodu,
 8. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora wizytującego,
 10. oświadczenie o podstawowym miejscu pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 ).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 25 maja 2017 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora wizytującego zawiera się w przedziale: 4605-5200 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 r. poz. 1842).

 

 

                                                                      Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

          prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz