Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

Data ogłoszenia: 
13/07/2016
Stanowisko: 
profesor wizytujący

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora wizytującego
w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych,
 • uznana pozycja jako nauczyciel akademicki (co najmniej 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie farmakologii, farmakoterapii),
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym,
 • uznana pozycja w nauce, w tym znaczący dorobek naukowy (IF>150, punkty MNiSzW>1500),
 • umiejętność pozyskiwania projektów badawczych.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora oraz stopnia doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. kopia prawa wykonywania zawodu,
 8. kopia dyplomów uzyskanych specjalizacji,
 9. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora wizytującego.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora wizytującego zawiera się w przedziale: 4605–5200 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz