Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Anatomii

Data ogłoszenia: 
09/05/2014
Stanowisko: 
profesor wizytujący

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora wizytującego
w Katedrze Anatomii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • bądź stopień doktora nauk medycznych oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej
 • dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny (choroby wewnętrzne, kardiologia, reumatologia),
 •  osiągnięcia na gruncie dydaktyczno-naukowym z zakresu anatomii.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
 • życiorys,
 • autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej,
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu profesora,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kopie dyplomów uzyskanych specjalności,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 08 czerwca 2014 r.

 

DZIEKAN

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz