Konkurs na stanowisko profesora UWM w Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Data ogłoszenia: 
17/07/2017
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora UWM
w Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w treści art. 109 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1842, ze zm.)
Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora UWM powinni posiadać:

 • stopień doktora habilitowanego nauk o bezpieczeństwie,
 • pełnienie funkcji opiekuna naukowego co najmniej jednej osoby przygotowującej rozprawę doktorską,
 • kierownik lub wykonawca minimum jednego zewnętrznego projektu badawczego albo co najmniej
  3 złożonych pozytywnie ocenionych projektów badawczych lub innych,
 • weryfikowalny dorobek w upowszechnianiu osiągnięć naukowych oraz organizacji konferencji naukowych.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora i doktora habilitowanego,
 5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,
 6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,
 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, pok. 9 w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2017 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora UWM zawiera się w przedziale: od 4600 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

                                                                                       Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak