Konkurs na stanowisko profesora uczelni (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej

Data ogłoszenia: 
13/05/2020
Stanowisko: 
profesor

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz.U z 2020 poz.85).

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • tytuł profesora nauk prawnych albo stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • dorobek publikacyjny w zakresie prawa ochrony środowiska oraz inną aktywność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i w zakresie kształcenia kadr naukowych, co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegłą znajomością języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomością języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).  

Zgłoszenie winno zawierać:

 • Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • Życiorys,
 • Kwestionariusz osobowy (BIP UWM),
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i/lub nadanie stopnia doktora habilitowanego,
 • Wykaz dorobku publikacyjnego wraz z wyceną punktową oraz innej aktywności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i w zakresie kształcenia kadr naukowych, w tym zsumowanie osiągnięć w formie tabelarycznej,
 • Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
 • Deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, 
 • Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowaniu dziedziny nauk społecznych i dyscypliny naukowej nauki prawne,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni (nie dotyczy pracowników UWM).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik
  do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).

 

Inne istotne informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.321 zł,
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy,
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10  w terminie do 15 czerwca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu.
                                                                                                                      Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
                                                                                                                      /-/ dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM