Konkurs na stanowisko profesora uczelni (stanowisko badawczo - dydaktyczne) w Katedrze Chirurgii

Data ogłoszenia: 
24/06/2022
Stanowisko: 
profesor uczelni

Olsztyn, 24.06.2022 r.  

               

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni (stanowisko badawczo - dydaktyczne)
w Katedrze Chirurgii – dyscyplina nauki o zdrowiu

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej,
 • tytuł zawodowy i prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • mile widziane wykształcenie pedagogiczne,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 (tabela 8a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • kierowanie oraz udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych,
 • odbyte staże, stypendia i szkolenia zagraniczne,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”),
 4. odpis lub kserokopia dokumentów stwierdzających uzyskanie stopni naukowych,
 5. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
 7. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
 8. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 9. deklaracja dot. reprezentowanej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.),
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 25 lipca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 sierpnia 2022 r.   
 • Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni:  5.321,00 zł - 5.500,00 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.).

                                                                                                                             

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM