Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie

Data ogłoszenia: 
28/10/2020
Stanowisko: 
profesor uczelni

 

    DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE


ogłasza konkurs


na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1.      stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej
 2.      doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu teologii (co najmniej 15 lat);
 3.      doświadczenie administracyjne w kierowaniu zespołem akademickim;
 4.      preferowany zakres badań w obszarze teologii fundamentalnej;
 5.      250 pkt. MNiSW (w tym publikacja w czasopiśmie co najmniej 20-punktowym);
 6.      kierownik jednego projektu badawczego;
 7.      wygłoszenie 4 referatów w wydarzeniach naukowych ( 2 krajowych i 2 międzynarodowych);
 8.      udział w komitecie organizacyjnym wydarzenia naukowego
 9.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1.       podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie;

  2.       wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM) [link: http://bip.uwm.edu.pl/files/STATUTZALACZNIKI.pdf];

  3.       życiorys CV;

  4.       kwestionariusz osobowy;

  5.       odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego;

  6.      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;

  7.       oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy;

  8.       deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N;

  9.       deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;

  10.     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie;

  11.     świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM);

  12.     zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 2 grudnia 2020 roku.
 • Wynagrodzenie profesora uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym wynosi 5321 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

                                                         Dziekan Wydziału Teologii

Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Olsztyn, dn. 28 października 2020 roku