Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE AGROTECHNOLOGII I AGROBIZNESU

Data ogłoszenia: 
31/03/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w KATEDRZE AGROTECHNOLOGII I AGROBIZNESU
 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać tytuł zawodowy doktora habilitowanego w zakresie ekonomii i finansów, specjalność ekonomika rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich,
 2. posiadać co najmniej 1300 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe z listy JCR wykazu MNiSW, w tym co najmniej 500 pkt. uzyskanych jako pierwszy autor z zakresu dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo oraz ekonomii i finansów,
 3. legitymować się znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 4. legitymować się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie,
 5. legitymować się ukończonym szkoleniem z zakresu przygotowania pedagogicznego,
 6. posiadać doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu: rachunkowość rolnicza, ekonomia, ekonomika rolnictwa, ekonomia rozwoju,
 7. posiadać znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power Point, Statistica)
 8. odbył/a staże w zagranicznych uczelniach naukowych,
 9. był/a kierownikiem i wykonawcą w projektach finansowych przez NCN,
 10. był/a promotorem i recenzentem rozpraw doktorskich.

Kandydaci składają w Dziekanacie Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
 2. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 3. autoreferat
 4. odpis dyplomu doktora habilitowanego,
  1. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych, wykaz z biblioteki,
   1. tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie
    z dnia 21 maja 2019 r.)
   2. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
   3. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze  zm.),
   4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
    1. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
    2. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie  nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej

Informacje:

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia  15 maja 2021 r.  roku.
  1. Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zawiera się w przedziale:  5321 zł brutto.
  2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
   1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyny.
   2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
    1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.478 ze. zm.).

Data ogłoszenia:              31.03.2021 r.  

Termin składania ofert:  29.04.2021 r.

                                                                                                                                                        Dziekan

                                                                                                                       prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski