Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Data ogłoszenia: 
30/03/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni powinni posiadać:

 • stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach lub nauk o polityce
 • dorobek naukowy w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane w załączniku nr 4 (tabela 3a) do Statutu UWM
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • doświadczenie w kierowaniu grantami naukowymi
 • doświadczenie w zakresie współpracy z mediami
 • doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 5321-6700 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.

  

     Dziekan Wydziału Humanistycznego 

 w z. dr Krzysztof Łożyński