Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii

Data ogłoszenia: 
30/03/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Filozofii

 

Kandydaci powinni posiadać stopień doktora habilitowanego w zakresie filozofii oraz ukończone studia teologiczne, kompetencje poparte doświadczeniem w kierowaniu czasopismem naukowym, co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym posiadać:

1. Co najmniej 2 monografie,
2. W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 5 publikacji w czasopismach z list MNiSW lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 60 pkt.,
3. W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pełnić funkcję kierownika lub wykonawcy co najmniej 1projektu badawczego lub w aplikowaniu o projekt, pełnienie funkcji kierownika lub wykonawcy co najmniej 3 projektów badawczych, które uzyskały pozytywną ocenę,
4.  Pełnienie funkcji opiekuna lub promotora lub promotora pomocniczego co najmniej 1 osoby przygotowującej rozprawę doktorską lub  recenzenta/członka komisji w co najmniej 2 postępowaniach habilitacyjnych lub co najmniej 2 rozprawach doktorskich.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 5321-6700 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.

                                                                                                                            

     Dziekan Wydziału Humanistycznego 

w z. dr Krzysztof Łożyński