Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
19/03/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

Olsztyn,  19.03.2021 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Anatomii Zwierząt

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Kryteria kwalifikacyjne

-  posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie weterynaria,

-  udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu anatomii zwierząt,

-  dorobek publikacyjny oraz inne aktywności, co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określone w Załączniku nr 4 (tabele 5Ai 5B) do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

-  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu anatomii zwierząt,

-  znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.      

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz kształceniu kadr naukowych.
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 4. Wykaz dorobku naukowego.
 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie weterynaria (zgodnie z załącznikiem 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie).
 6. Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335.
 7. Deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie weterynaria http://bip.uwm.edu.pl/node/6335
 8. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce.
 9. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 12. Kwestionariusz osobowy  http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321 zł  brutto.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
  19.04.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22.04.2021 r.

                                                                                                                                                   Dziekan

                                                                                                                                     Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk