Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literatury Polskiej

Data ogłoszenia: 
11/01/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Literatury Polskiej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni powinni posiadać:

 • stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane w załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie literaturoznawstwa (literatura epok dawnych) oraz edytorstwa tekstów staropolskich
 • doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 5400-5600 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 10 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 lutego 2021 r.

                                                                                                                   

Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM