Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Data ogłoszenia: 
02/06/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
 

 

 Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność technologia mleczarska
 • posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, w szczególności w zakresie technologii serowarskiej, zagospodarowania serwatki, zastosowania procesów membranowych do frakcjonowania składników mleka, projektowania nowych wyrobów oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne wskazane w Załączniku nr 4 do Statutu UWM (tabele 5a,b) do Statutu UWM
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w zakresie technologii serowarskiej oraz projektowania nowych produktów
 • posiadać doświadczenie w kierowaniu projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych
 • posiadać udokumentowane doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz współpracy z przedstawicielami przemysłu, szczególnie mleczarskiego
 • był/a promotorem rozprawy doktorskiej
 • odbył/a staże w zagranicznych ośrodkach naukowych
 •  wykazywać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego

 Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
 2. Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 8. Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
 9. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie do dnia 02.07.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23.07.2021 r.

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz