Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków

Data ogłoszenia: 
01/07/2020
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Chorób Ptaków

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Kryteria kwalifikacyjne

- posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w dyscyplinie weterynaria,

- udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu chorób ptaków,

-  dorobek publikacyjny spełniający wymogi określone w Załączniku nr 4 (tabele 5Ai 5B) do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

- doświadczenie w zakresie kierowania projektami badawczymi (kierownik co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych) lub doświadczenie w zakresie realizacji badań za granicą (co najmniej 3-miesięczny staż zagraniczny),

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu chorób ptaków,

- znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.       

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz kształceniu kadr naukowych.
 3. Wykaz dorobku naukowego (z punktacją zgodnie z tabelą 5a załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie).
 4. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie weterynaria (załącznik 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie).
 5. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335.
 6. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie weterynaria http://bip.uwm.edu.pl/node/6335
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 8. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 11. Odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 12. Kwestionariusz osobowy  http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
  z 2020 r. poz. 85).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321 zł  brutto.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
  1 sierpnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie miesiąca od dnia zakończenia konkursu.

 

                                                                                                                                                             Dziekan

                                                                                                                                                  Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk