Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności

Data ogłoszenia: 
01/06/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOSCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności

 Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać stopnień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność mikrobiologia żywności i bezpieczeństwo żywności
 2. posiadać dorobek naukowy w zakresie mikrobiologii i mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane w załączniku nr 4 (tabela 5a,b) do Statutu UWM
 3. wykazać się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie
 4. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie mikrobiologii żywności i mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności
 5. posiadać doświadczenie w zakresie współpracy z przemysłem spożywczym
 6. posiadać doświadczenie w działalności organizacyjnej
 7. odbył/a staże w zagranicznych jednostkach naukowych
 8. był/a kierownikiem/wykonawcą w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
 2. Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 8. Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
 9. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie do dnia 01.07.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22.07.2021 r.

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz