Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa

Data ogłoszenia: 
31/05/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa
 

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność technologia i chemia mięsa oraz produktów mięsnych
 2. posiadać dorobek naukowy w zakresie technologii żywności ze szczególnym uwzględnieniem technologii i chemii mięsa oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne wskazane w załączniku 4 (tabele 5a,b) do Statutu UWM
 3. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie technologii mięsa, w tym zajęć w języku angielskim
 4. posiadać ukończone szkolenie z zakresu przygotowania pedagogicznego
 5. posiadać doświadczenie zawodowe pracy w przemyśle spożywczym
 6. posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem
 7. odbył/a staże w zagranicznych ośrodkach naukowych
 8. wykazywać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
 2. Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 8. Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
 9. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 4. Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.
 5. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie do dnia 30.06.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 21.07.2021 r.

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz