Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Data ogłoszenia: 
08/06/2020
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU Biologii i Biotechnologii
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na  stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników
badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne
 • posiadają znaczący dorobek naukowy, w tym udokumentowany po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 10 publikacjami z listy JCR, w tym publikacjami za 35 pkt;
 • posiadają doświadczenie w stosowaniu metod molekularnych, w badaniach z zakresu genetyki populacyjnej i taksonomii roślin naczyniowych i zarodnikowych (genotypowanie SSR, NGS-sekwencjonowanie nowej generacji), udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy JCR;
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne z zakresu: botaniki, systematyki roślin, botaniki ogólnej, szaty roślinnej polski, genetyki konserwatorskiej, zajęć terenowych z botaniki; 
 • posiadają doświadczenie w kształceniu z zakresu nauk botanicznych w języku angielskim;
 • posiadają doświadczenie w zakresie kształcenia kadry naukowej (być promotorem lub promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim lub opiekunem nad doktorantem);
 • legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: kierownik 1-ego zewnętrznego badawczego lub wykonawca w co najmniej 5 projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych ( w tym co najmniej w jednym w ciągu ostatnich 5 lat);
 • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska akademickiego;
 • biegła znajomość języka polskiego w przypadku obcokrajowców.

Oczekiwane predyspozycje:

 • aktywne uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i stażach
 • umiejętność pracy w zespole
 • otwartość w podejmowaniu działalności organizacyjnej

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),

2.   życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo- badawczej, organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych,

3.   kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969, 

4.   odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora nauk ścisłych i przyrodniczych lub stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia

5.   informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,

6.   oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,

7.   oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,

8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,

9.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy,

10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). Proponowane wynagrodzenie 5 321,- zł brutto.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 9 lipca 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Dziekan
Prof. dr hab. Iwona Bogacka