konkurs na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Rynku i Konsumpcji

Data ogłoszenia: 
22/05/2020
Stanowisko: 
profesor

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Rynku i Konsumpcji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 

  • Tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.
  • Znaczący dorobek naukowy z zakresu ekonomii poparty wskaźnikami bibliometrycznymi.
  • Współpracę międzynarodową potwierdzoną dorobkiem naukowym.
  • Biegłą znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

 

Wymagane dokumenty:

1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,

2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych, w tym wykaz publikacji z ostatnich 5 lat,

3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969,

4. odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego,

5. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,

6. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,

7. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia

i finanse (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,

8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969,

9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy,

10. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata http://bip.uwm.edu.pl/node/969. 

 

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85).

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo,
ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 czerwca 2020 r.

               

Dziekan

      Prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.